locatie Balloo: 0592-860444 | locatie Burgum: 0511-845360 | Aanmeldnummer 24/7 - 085 - 401 75 77 info@debuurderij.nl

Gedragscode cliënten/bezoekers

jul 16, 2020

De Buurderij wil graag een gastvrije instelling voor cliënten en bezoekers zijn en medewerkers een zo prettig en veilig mogelijk werkklimaat bieden. Om het verblijf in onze locaties zo prettig mogelijk te maken, zijn enkele gedragsregels opgesteld die voor een goed ‘samen’ wonen en werken van belang zijn. De medewerkers van De Buurderij houden zich aan een gedragscode. Ook aan u als cliënt of bezoeker vragen wij onderstaande afspraken in acht te nemen. De gedragscode geldt tijdens alle activiteiten en vormen van behandeling, zorg- en dienstverlening die De Buurderij aanbiedt, binnen en buiten de muren van de verschillende locaties.

1         De gedragscode

De volgende gedragsregels gelden binnen De Buurderij:

 • U dient op een respectvolle manier om te gaan met andere cliënten, medewerkers of bezoekers en rekening met elkaar te houden. We staan geen enkele vorm van agressie, (verbaal) geweld en bedreiging toe;
 • Discriminatie, in woorden of daden, accepteren wij niet. U dient respect te hebben voor de levensbeschouwing, waarden en normen van een andere cliënt, medewerker of bezoeker.
 • Seksuele intimidatie in woorden, gebaren of een fysieke uiting daarvan is niet toegestaan. Wat voor de één onschuldig lijkt, kan voor een ander bedreigend zijn;
 • Het gebruik van drugs is verboden;
 • Misbruik van alcohol is verboden;
 • Het vernielen van eigendommen van De Buurderij, van medewerkers en/of van cliënten/bezoekers is niet toegestaan. De eventuele schade wordt verhaald op de dader.
 • Binnen De Buurderij wordt diefstal in geen enkel geval getolereerd.

Als u als cliënt of bezoeker in aanraking komt met ongewenst gedrag, in welke vorm dan ook, kunt u dit melden bij de zorgcoördinator.

2         Overtreding van de gedragscode

Elke veroorzaker van agressie of geweld is verantwoordelijk voor zijn of haar daden. Elke overtreding van de norm dient te worden vastgelegd in het dossier van de veroorzaker. Afhankelijk van de zwaarte van de overtreding en de mate van zelfbepaling en wilsbekwaamheid van de veroorzaker worden maatregelen genomen:

 1. Een lichte overtreding
 • Cliënten die agressief zijn ontvangen een waarschuwing van hun begeleider afgestemd op de mate van beperking van de cliënt.
 • Bezoek en vertegenwoordigers van cliënten en derden die agressief zijn ontvangen een waarschuwing van de zorgcoördinator van de locatie.
 1. Een middelmatige overtreding of herhaling
 • Cliënten die agressief zijn krijgen een passende maatregel afgestemd op de mate van verstandelijke beperking van de cliënt.
 • Bezoek of vertegenwoordigers van de cliënt die agressief zijn wordt tijdelijk de toegang tot de instelling ontzegd. Derden zoals leveranciers of dienstverleners kunnen indien mogelijk een beëindiging van het contract tegemoet zien. Et zal tevens een klacht worden ingediend bij de organisatie waar de dader werkzaam is.
 1. Een zware overtreding of herhaling
 • Cliënten kunnen (tijdelijk) worden uitgeplaatst. De organisatie behoudt haar zorgplicht, tenzij de vertegenwoordiger van de cliënt de organisatie hiervan ontslaat. Er kan aangifte worden gedaan.
  Bezoek of vertegenwoordigers van cliënten wordt de toegang tot de instelling ontzegd. Strafrechtelijke vervolging is eveneens een mogelijke sanctie. Dit geldt ook voor derden. Contracten met derden zoals leveranciers of dienstverleners worden beëindigd.
De begrippen “licht”, “middelmatig” en “zwaar” zijn bewust niet concreet gemaakt. Het is afhankelijk van de beleving van het slachtoffer, de context en de intentie van de veroorzaker. Uiteraard dient bij het toepassen van consequenties bij cliënten altijd goed naar de cliënt, diens zorgvraag en de zorgplicht te worden gekeken.