locatie Balloo: 0592-860444 | locatie Burgum: 0511-845360 | Aanmeldnummer 24/7 - 085 - 401 75 77 info@debuurderij.nl

Het woon- en behandelcentrum, waar wij perspectief en een veilige, overzichtelijke leefgemeenschap bieden

MISSIE

Ondersteuning, begeleiding en behandeling bieden aan kwetsbare mensen en het aanleren van (sociale) vaardigheden zodat de zelfredzaamheid wordt vergroot. De Buurderij wil zo optimaal mogelijk kunnen aansluiten bij de vraag uit de maatschappij.

VISIE

Bij De Buurderij staan de cliënten centraal en gaan we uit van de mogelijkheden van mensen. We zijn van mening dat ieder mens zich moet kunnen ontplooien naar zijn of haar mogelijkheden. Het creëren van een passend leefklimaat is ondersteunend aan dat proces.

KERNWAARDEN

Leidend bij ons zijn:

Persoonlijke aandacht: contact maken, zichtbaar zijn en luisteren.
Onvoorwaardelijkheid: nadruk op wie men is, niet op wat men doet.
Betrouwbaarheid: doen wat je zegt en zeggen wat je doet.

Uitgangspunten

We werken continue met de uitgangspunten van Van der Helm in relatie tot een veilig leef- leer- en behandelklimaat. De zes geformuleerde uitgangspunten zijn als volgt:

– Emotionele steun en sensitieve responsiviteit;
– Autonomie en ruimte;
– Structureren en grenzen stellen;
– Informatie geven en uitleggen;
– Begeleiden van interacties tussen jongeren (positieve dynamiek);
– Stimuleren en ondersteunen van interacties tussen kind en ouders;

Het switchen tussen toezicht en controle, sensitieve responsiviteit/emotionele steun, autonomie geven etc. is “topsport” binnen de Buurderij.

Methodieken

De Buurderij werkt volgens het sociaal competentie model. Dit is een motiverende methodiek  waarbij de aandacht niet alleen uit gaat naar problemen en beperkingen maar ook of juist naar het positieve gedrag. Om gewenst gedrag te versterken wordt gebruik gemaakt van een positieve bekrachtiging. Nieuw gedrag wordt aangeleerd door het voor te doen en door het stap voor stap op te bouwen. Deze benadering is gericht op het aanleren van vaardigheden en het versterken van de sociale competentie. Hierdoor kunnen de jeugdige en zijn/haar gezin beter gaan functioneren in het dagelijks leven.

In de cognitief gedragstherapeutische aanpak wordt aandacht besteed aan storende gedachten en leren jeugdigen vanuit een ander perspectief naar dezelfde situatie te kijken en anders op de situatie te reageren. Ze ontwikkelen helpende gedachten en leren vaardigheden die zelfcontrole en agressieregulatie kunnen versterken. Ook leren ze sociale en probleemoplossende vaardigheden aan.

Trainingen en therapieën

We geven zorg op maat binnen ons centrum. Per casus bekijken we in samenspraak met het netwerk welke training of therapie eventueel zou kunnen bijdragen aan de behandeling en/of begeleiding. Bewoners hebben frequent contactmomenten met hun coach. Samen stellen zij de agenda op om thema’s te bespreken en hierop acties uit te zetten. Hierin kan het gaan om zelfstandigheidstraining, agressieregulatie, BrainBlocks. We consulteren onze gedragswetenschapper hierin om vanuit een gedegen expertise het behandel- of begeleidingstraject zorgvuldig uit te zetten.