locatie Balloo: 0592-860444 | locatie Burgum: 0511-845360 | Aanmeldnummer 24/7 - 085 - 401 75 77 info@debuurderij.nl

Verwijsindex

 

 

Verwijsindex Risicojongeren

Wat is de Verwijsindex Risicojongeren? De Verwijsindex Risicojongeren is ingevoerd in het voorjaar van 2010. Aanleiding was de casus Savanna waarbij een meisje om het leven kwam terwijl er vele hulporganisaties betrokken waren bij dit gezin. Deze organisaties bleken dat van elkaar echter niet te weten. De Verwijsindex Risicojongeren (VIR) is ontwikkeld om herhaling hiervan te voorkomen. Een professional die meldingsbevoegd is kan desnoods zonder toestemming een jeugdige melden in de VIR, als de professional een redelijk vermoeden heeft dat de jeugdige in de noodzakelijke condities voor een gezonde en veilige ontwikkeling naar de volwassenheid daadwerkelijk wordt bedreigd, door een of meer in de Jeugdwet genoemde risico’s. Het doel is dat professionals door melding van een jeugdige tot 23 jaar in de VIR vroegtijdig onderling afstemmen om zo passende hulp, zorg of bijsturing te leveren. Het werken met de Verwijsindex is vastgelegd in de Jeugdwet en voorheen in de Wet op de Jeugdzorg.

 

Een meldingsbevoegde kan zonder toestemming van de jeugdige of zijn wettelijk vertegenwoordiger en zo nodig met doorbreking van de op grond van zijn ambt of beroep geldende plicht tot geheimhouding, een jeugdige melden aan de verwijsindex indien hij een redelijk vermoeden heeft dat de jeugdige door een of meer van de hierna genoemde risico’s in de noodzakelijke condities voor een gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid daadwerkelijk wordt bedreigd.

De Buurderij is aangesloten op de verwijsindex. Lees meer:
Informatieflyer De Buurderij
Wat is de verwijsindex?