locatie Balloo: 0592-860444 | locatie Burgum: 0511-845360 | Aanmeldnummer 24/7 - 085 - 401 75 77 info@debuurderij.nl

Organisatie

Stichting

De Stichting is opgericht in 2012 en is 4 juni 2015 toegelaten tot de WTZi.  De Stichting heeft een Raad van Toezicht en de dagelijkse leiding is in handen van de directeur. De cliënten worden vertegenwoordigd door de cliëntenraad.

Kwaliteit

Sinds september 2014 is de Stichting HKZ gecertificeerd.

Inspraak

Wij vinden het belangrijk dat ouders, bewoners en dagbesteders een stem hebben in de organisatie. Daartoe zijn een cliëntenraad en bewonersraad actief en vinden er wekelijks groepsgesprekken plaats.

Vertrouwenspersoon

In een ideale wereld is er geen vertrouwenspersoon nodig. Er bestaan geen problemen, iedereen doet wat hij moet doen en niemand heeft last van een ander. De realiteit is anders. Op kantoor, op school, in de zorg, de hulpverlening, vrijwilligerswerk en in de sport, overal waar mensen samen zijn, komen ongewenste omgangsvormen voor en is er dikwijls ook een kans op integriteitsschendingen. Vaak is het voldoende om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Onze vertrouwenspersoon kan daarbij helpen. 

Uitsluitingscriteria

We vinden het erg belangrijk om de juiste zorg te leveren aan onze cliënten. Dit heeft tot gevolg dat we zorgvragers die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen niet altijd de juiste zorg kunnen bieden. Om deze reden hanteren we transparante uitsluitingscriteria.

Naast harde uitsluitingscriteria hanteert De Buurderij tijdens de intake ook een risico-inventarisatie om te bepalen of de cliënt past binnen de organisatie. Hier wordt samen met de potentiele cliënt, de GZ-Psycholoog en eventuele wettelijk vertegenwoordigers naar gekeken. Op basis van de intake en uitgevoerde risico inventarisatie wordt besloten of de cliënt past binnen De Buurderij.

Uitgesloten zijn zorgvragers met:

· Een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;

· Complexe psychiatrische problematiek als voorliggend probleem.

· Suïcidaal gedrag als voorliggend probleem;

· Een Ernstig Verstandelijke Meervoudige Beperking (EVMB);

· Een (zware) audiovisuele beperking

· Verslaving (drank, drugs) als voorliggend probleem;

· Hoog weglooprisico;

· Agressie of seksueel ongewenst gedragingen als voorliggend probleem welke onveilig zijn voor de groep;

· Een leeftijd boven de 40.

Steun ons

U kunt ons steunen door donateur te worden of vrijwilligerswerk op De Buurderij te doen. De Buurderij is bij de belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Op de volgende pagina leest u hoe u ons kunt helpen.